Ein gwaith diweddar

Ap Cydymaith S4C Dal Ati

Mae hyn yn cyfuno elfennau o ddysgu traddodiadol ar-lein gyda thechnoleg integreiddio teledu arloesol. Yn ei ffurf symlaf mae’r sgriniau dysgu mwyaf traddodiadol yn ffurfio craidd y dysgu tra fod yr ymarferoldeb ail sgrîn yn integreiddio yr ap, y cynnwys a’r dysgu mewn i ap gydymaith ar gyfer rhaglenni oriau brig.

 

O rhyngwyneb deniadol sy’n seiliedig ar ddewislen, mae’r defnyddiwr yn dewis y cynnwys sy’n ymwneud â’r rhaglen a darlledir fel rhan o’r gwasanaeth dysgu iaith wythnosol. Gall defnyddwyr ryngweithio â chynnwys y rhaglen a dysgu’r iaith Gymraeg trwy weithgareddau darllen ac ymarfer sydd ar gael. Mae’r cynnwys a ddatblygwyd ac a olygwyd gan diwtoriaid iaith arbenigol hefyd yn darparu gwybodaeth ddiwylliannol ar Gymru a’i threftadaeth.

 

Oherwydd y terfyn amser byr a dyddiad y darllediad cyntaf wedi’i gytuno, roedd yr ap a ddatblygwyd, gan ddefnyddio dull iteraidd, yn caniatáu rhyddhau fersiwn cyntaf a oedd yn uchel ar gadernid ond yn isel o ran ymarferoldeb. Roedd adborth gan ddefnyddwyr a ffurfiant y cynnwys yn arwain datblygiad yr ap yn nhermau ymarferoldeb yn ogystal â’r rhyngwyneb defnyddiwr. Roedd y dull hwn yn sicrhau bod y gwasanaeth newydd a oedd yn cael ei ddarparu gan y darlledwr, yn hyblyg, roedd yn caniatáu i Lywodraeth Cymru fel y prif noddwr i gael canlyniadau amlwg yn eu dymuniad i symud dysgwyr Cymraeg o lefelau canolradd ag uwch i ddysgwyr rhugl.

iOS : http://moil.in/dalatiios / Android : http://moil.in/dalatidroid

 

Ap Cydymaith S4C Dal Ati

Prifysgol Bangor: Ap LearnCymraeg

Prifysgol Bangor: Ap LearnCymraeg

 

Fe wnaeth Canolfan Cymraeg i Oedolion ym Mhrifysgol Bangor gomisiynu datblygiad ap rhyngweithiol i ddysgu’r iaith Gymraeg. Mae’r ap yn targedu dysgwyr i lefelau mynediad a sylfaen fel ap dysgu annibynnol, ynghyd â bod yn gymorth ategol ar gyfer cyrsiau dysgu presennol.

 

Mae’r ap wedi cael ei adeiladu gan ddefnyddio fframwaith dysgu, sydd yn caniatáu ailddefnyddio a chyfluniad ar gyfer achosion (apiau) eraill o ddysgu, gallai’r ap eu datblygu ymhellach i ddysgu pynciau eraill yn ogystal â ieithoedd eraill.

 

Optimwm oedd yn gyfrifol am ddatblygu cysyniad, dylunio cyfarwyddiadol, datblygu ac ail-bwrpasu’r cynnwys, creu fideo yn ogystal â rheoli’r prosiect. Mae’r cynllun defnyddiwr a dysgu rhyngweithio ynghyd â rheolaeth prosiect yn ategiad perffaith i arbenigedd technegol Moilin i gynhyrchu adnodd dysgu rhagorol.

 

Mae gan yr ap 22 amrywiannau sgrîn dysgu sydd yn cwmpasu gweithgareddau dysgu traddodiadol megis llenwi bylchau, ail-archebu brawddeg, chwileiriau, crogddyn, fideo, sain a chwestiynau amlddewis.

iOS : http://moil.in/learncymraeggogios  Android: http://moil.in/learncymraeggogdroid

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cafodd Optimwm eu comisiynu i ddatblygu adnoddau dysgu ar-lein dwyieithog ar gyfer yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyda gogwydd trwm ar gyfer cynnwys fideo yn ogystal ag animeiddiadau a deunydd rhyngweithiol.

Cafodd dau ddeg dau o’u cyrsiau wyneb yn wyneb presennol eu digido er mwyn ymgysylltu â sbectrwm ehangach o gynulleidfaoedd gan gynnwys oedolion ifanc ymhellach. Roedd y cwrs yn cynnwys asedau megis canllawiau ar sut i wneud y dasg ag arweinir gan naratif yn ogystal â chyfarwyddid wedi’u hanimeiddio ac astudiaethau achos cyfrwng fideo.

http://www.growingthefuture.co.uk/cy/dysgu-arlein/

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru